TARAFTAR DERNEKLERİ NASIL KURULUR?

Bu makalemizde Taraftar Dernekleri Nasıl Kurulur? Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş Taraftar Dernekleri Kurmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir? Sorularının cevabını bulacaksınız.

YAZIMIZIN İÇERİĞİ

TARAFTAR DERNEKLERİ KURMANIN ÖZEL ŞARTLARI VAR MI?

Esasen dernekler mevzuatına bakan yönüyle Taraftar Dernekleri Kurmak ile diğer türdeki dernekleri kurmak arasında hiçbir fark yoktur. Yani herhangi bir dernek kurma şartları nelerse taraftar derneği kurmakta aynı hükümlere tabidir. (linke tıklayarak Dernek Nasıl Kurulur konusunda detaylı bilgi edinebilirsiniz.) Fakat Taraftar Derneği Kurarken spor kulüpleri bazında bazı farklar olabilir, her kulüp kendi ismi ile taraftar derneği kurulması aşamasında özel şartlar getirebilir. Mesela dernek kuruluşunda 7 kişi gerekirken Galatasaray SK kendi ismi ile dernek kuruluşunda kurucu üye sayısını 40 kişi olarak belirlemiştir.  Ayrıca kulüp ismi kullanarak kurulan taraftar dernekleri ilgili kulübün iznine bağlıdır.

Aşağıda bazı kulüplerimizin kendi isimleri ile Taraftar Derneği Kurulması halinde öne sürdüğü şartları sizin için derledik.

GALATASARAY TARAFTAR DERNEĞİ NASIL KURULUR?

Galatasaray Taraftar Derneği Kurmak için gerçek kişiler mevzuat çerçevesinde yasal kuruluş işlemlerine başlamadan önce  kulübün internet sayfasında yer alan “Dernek Kuruluş Başvuru Formu”nu kullanarak ve formda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kulüp Genel Sekreterliği’ne başvuruda bulunurlar.

Galatasaray Taraftar Derneği kuruluşunda aşağıdaki koşullar aranır:

1-Asgari üye sayısı, kurulacak olan taraftar derneğinin kurulduğu yerleşim yerindeki nüfus sayısına göre tespit edilmiştir. Tabloda asgari üye sayıları gösterilmiştir.

Yerleşim

Birimi Nüfusu

Asgari

Üye Sayısı

0-40.000

40

40.001-100.000

75

100.001-500.000

150

500.001-1.000.000

200

1.000.001-

300

2- Taraftar Dernekleri yukarıda belirtilen asgari üye sayısının 3/5’ü oranında üye sayısı ile kuruluşunu yapabilir, ancak eksik 2/5 oranında üye sayısını kuruluşundan itibaren 3 ay içerisinde tamamlamakla yükümlüdür.
3- Taraftar Derneklerinin yönetim kurulu üyelerinin en az üçte ikisinin, dernek merkezinin yer aldığı yerleşim biriminde ikamet etmelidir.
4- Her Taraftar Derneği’nin kullandığı merkezi ve tescilli adresi olmalıdır. Taraftar Dernekleri adresleri hiçbir surette bir mesken olamaz, şahıs ikametgah adresi olamaz.
5- Her Taraftar Derneği, bir yönetim kurulu üyesini Kulüp’le ilişkilerinden sorumlu kişi olarak belirler ve bu kişinin iletişim bilgilerini Kulübe bildirir.

6- Kulüp, Taraftar Derneği kuruluş başvurularını inceledikten sonra 30 gün içinde başvurularda eksiklik olup olmadığını başvuru sahiplerine bildirir, varsa başvurudaki eksiklerin tamamlanmasını talep eder. Eksiklerin tamamlanmasını takip eden en geç 30 iş günü içerisinde başvuru sahiplerine başvuru sonucunu bildirir.
7- Kurulması Kulüp tarafından uygun görülen Taraftar Dernekleri, 90 gün içinde bulundukları idari kamu kuruluşu nezdinde kuruluş işlemlerini tamamlar ve belgeleri Kulüp’e iletir. Bu süre içinde kuruluş işlemlerinin tamamlanmaması halinde, başvuru iptal edilmiş sayılır.
8- Kulüp incelemesini tamamladıktan sonra uygun görmesi haline kuruluş işlemleri tamamlanan Taraftar Derneği’nin resmi bir Taraftar Derneği olarak tanındığını ilgili derneğe yazılı olarak bildirir.
9- Aynı ilçede birden fazla Taraftar Derneği kurulamaz. Aynı şehirde birden fazla Taraftar Derneği kurulmasına, Kulüp Yönetim Kurulu aksi yönde kararı bulunmadıkça izin verilmemesi esastır. Kulüp, halihazırda Taraftar Derneği bulunan şehirlerde yeni bir Taraftar Derneği kurulması için yapılan müracaatlarda, şehir nüfusunu, mevcut Taraftar Derneği’nin faaliyetlerini ve etkinliğini ve uygun göreceği diğer kriterleri göz önüne alır.
10- Kulüp veya iştirakleri çalışanları, herhangi bir Taraftar Derneği’nin kurucusu veya aktif üyesi olamaz. Taraftar Dernekleri, üye kayıtlarında bu hususu gözetmekle yükümlüdür.

TRABZONSPOR TARAFTAR DERNEĞİ NASIL KURULUR?

Trabzonspor Kulübü Derneklere ve taraftar oluşumlarına yönelik aşağıdaki şartlarla kurulur :
1- Dernekler ya da taraftar oluşumları kurucu üyelerini ve yönetim kurullarını kulübe TC kimlik numaralarıyla bildirmek zorundadır.
2- Taraftar Derneğinin Kurucu üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisinin Trabzonspor Kulübü üyesi olması ve hiçbirinin bir seneyi aşmış üye aidat borcu bulunmaması gerekmektedir.
3- Dernek üyelerin Trabzonspor’u küçük düşürücü ya da yaralayıcı hiçbir protesto, eylem ya da etkinliğin içerisinde bulunmamış olmaları gerekmektedir.
4- Dernek ya da taraftar oluşumlarının kayıtlı tüm üyeleri dergi abonesi olmak zorundadır.
5- Söz konusu dernek ve taraftar oluşumlarının yılda en az iki defa Trabzonspor ismine yakışacak sosyal faaliyette bulunulması gerekmektedir.
6- Dernek statüsünde olanların tüzüklerinin hazırlık aşamasında kulüpten de görüş almaları, derneklerinde kanunlara ve nizamlara uymaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.
7- Taraftar oluşumları kurucu üye ve yönetim kurulları hakkında dernekler yasası hükümleri geçerlidir.
8-Tüm dernek ve oluşumlar her yılın Aralık ayında üye listelerini kulübe bildirmek zorundadır.
9- Derneği temsil edecek kişi dernekten alacağı yetki belgesiyle birlikte bizzat kulübe gelerek sözleşme imzalamalıdır.
İrtibat için telefon numarası: 0462 325 09 88

FENERBAHÇE TARAFTAR DERNEĞİ NASIL KURULUR?

Fenerbahçe Taraftar Dernekleri aşağıdaki şartlarla kurulur;

1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ve yürürlükteki ‘Dernekler Kanununa’ göre dernek kurmalarında bir sakınca olmayan özel kişiler DERNEK kurabilirler.

2. Fenerbahçe adını kullanarak DERNEK kurmak isteyen kişiler, yasal işlemlere başlamadan önce, bir dilekçe ile KULÜP Yönetim Kuruluna başvurmak zorundadırlar. Dilekçe ekinde;

2.a. Kurucu üyelerin adları, adresleri, çalışma konuları, kısa özgeçmişleri, her biri için o bölgenin cumhuriyet savcılığından ya da e-devlet internet sitesi üzerinden alınmış adli sicil belgeleri, birer adet fotoğrafları,
2.b. KULÜP tarafından verilmiş olan taslak tüzüğün, DERNEK tarafından düzenlenerek KULÜP onayına sunulacak, DERNEK tüzük taslak dosyası,
2.c. Kurulacak DERNEĞİN yaşamasını sağlayacak sürdürülebilir gelir kaynaklarının olduğunu belirten bilgi ve belgeleri ve DERNEĞİN iç ve dış çevresinde temasta bulunacağı kişileri gösterir paydaş analizini de içeren Stratejik Plan Belgesi,
2.d. Faaliyet gösterecekleri DERNEK merkez fotoğrafları,
2.e Faaliyet gösterecekleri coğrafi bölge ya da konuda kurulmuş DERNEKLERİ gösterir araştırma listesi,
2.f. Kurucu üyelerin üyesi oldukları diğer derneklerin bilgileri bulunmalıdır.

3. KULÜP, kurulacak DERNEKLERE taslak tüzük belgesini de içeren dosya gönderir. DERNEKLER bu tüzüğü kuracakları derneğin faaliyet ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyerek KULÜBE gönderir, KULÜBÜN verdiği onay ve/veya revizeler neticesinde nihai hale gelen metin ise ilgili DERNEĞİN tüzüğü olarak kabul edilecektir.

4. Kuruluş başvurusunda bulunmuş olan tüm derneklerden alınacak dosya kapsamında; DERNEK tarafından düzenlemiş olan “Taslak Tüzük”, “Yönerge”, “5 Yıllık Stratejik Plan”, “Dernek Merkezi Planı”, “Taahhüt ve Muvafakat” belgeleri ve münhasıran KULÜP tarafından belirlenecek ilgili diğer formlar talep edilir. Kurulacak DERNEKLERDEN talep edilecek belgeler KULÜP resmi web sitesinde ilan edilecektir.

5. DERNEK kurulacak kentin, kent nüfusunun son nüfus sayımında en az 50.000 kişi olması zorunludur.

6. İlke olarak; aynı konuda faaliyet gösteren birden fazla Sektörel DERNEK ve aynı kentte birden fazla il DERNEĞİ kurulamaz. Talep doğrultusunda birden fazla DERNEK kurulmasına münhasıran KULÜP yönetim kurulu tarafından karar verilebilir.

7. Usulüne uygun olarak yapılmış DERNEK kurma başvurularını KULÜP, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde olumlu ya da olumsuz cevaplayacaktır. Olumsuz yanıt alan kurucular kendilerine bildirilen eksiklikleri tamamladıklarında KULÜP bu başvuruları yeniden değerlendirecektir.

8. Her DERNEK merkezinde ayrı bir yönetim odası ve toplantı odası bulunacaktır. İşbu madde hükümleri ile aranan yeterliliği sağlayamayan DERNEKLER başvurularında, bu durumun gerekçesini açıklayan yazılı bir belge olması zorunludur ve bu gerekçe münhasıran KULÜP Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

9. Lokaller, DERNEKLERİN tüzüklerinde belirtilen amaçların dışında kullanılamaz. Bu tür kullanımı belirlenen DERNEKLER önce yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmadığında, bu yönergenin 5. maddesi işletilir.

10. DERNEK tüzük değişiklikleri öncesinde, KULÜP ile iletişime geçerek, ilgili değişiklik ya da değişiklikler için görüş ve onay alınması gerekmektedir. Aksi halde bu yönergenin 5. maddesi işletilir.

11. Kuruluş başvuru sürecinde ilgili DERNEK KULÜBE kısa, orta ve uzun vadede sunduğu ve sunmayı planladığı katkıyı yazılı olarak beyan etmelidir. Bu hedefler KULÜP tarafından denetlenecektir.

12. Sektörel Derneklerin kuruluş aşamasında ve sonrasında üyelerinin en az %80’ninin sektör üyesi olması gerekmektedir.

13. DERNEKLER kuruluş başvurusu ile birlikte “Akreditasyon Şartları” başlıklı yükümlülükleri yerine getireceğini taahhüt eden beyannameyi KULÜBE sunar. Akreditasyon Şartları’nı yerine getirmeyi taahhüt etmeyen DERNEKLER’e işbu yönergede yer alan diğer şartları sağlasalar ve/veya yükümlülükleri yerine getirseler dahi kendilerine KULÜP tarafından kuruluş izni verilmez.

14. Yurtdışında kurulacak DERNEKLERİN kuruluş koşulları, kurulacakları ülkenin mevzuatı ile uyumluluk gösterdiği sürece Yurtiçi DERNEKLERİN kuruluş koşullarından farklılık göstermeyecektir.

TARAFTAR DERNEĞİ KURMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

Sonuç olarak genel hatlarıyla Taraftar Dernekleri Nasıl Kurulur? konusunda bilgi sahibi oldunuz. Siz de Taraftar Derneği Kurmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.