Dernek Nasıl Kurulur?

Dernek Kuruluşu ön araştırma safhası, tüzük hazırlama safhası, gerekli evrakların hazırlanması safhası ve başvurma safhalarında oluşur.

Ön Araştırma Safhası

Öncelikle 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği okunur. Derneklerin hukuki statüsü, dernek kurucularının ve yöneticilerinin yasal sorumluluğu ve cezai müeyyideler incelenerek gerekli bilgi ve hassasiyetin oluşması sağlanır.

Tüzük Hazırlanma Safhası

Dernekler Mevzuatı gereğince derneğin tüzüğünde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:

 • Derneğin adı ve merkezi. (Derneğinizin adı, daha önce kurulmuş olan bir derneğin adından farklı olmak zorundadır.)
 • Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
 • Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.
 • Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
 • Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
 • Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.
 • Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.
 • Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.
 • Derneğin gelir kaynakları.
 • Derneğin iç denetim şekilleri.
 • Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
 • Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.
 • Dernek geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı, görev ünvanı.
 • Dernek tüzüğünde kanunen belirtilmesi zorunlu hususlar dışında, Kanuna aykırı olmamak kaydıyla tüzükte yer alması istenilen diğer hükümler eklenebilir.

Gerekli Evrakların Hazırlanması Safhası

Gerçek veya tüzel en az yedi kurucu tarafından tüm sayfaları imzalanmış tüzük ve kuruluş bildirimi Formu, 3 kişilik yazışma listesi, derneğin kurulacağı bina veya meskene ait kira kontratı, kira değilse muvafakatname, kurucular arasında tüzel kişilik varsa sicil tasdiknamesi ve yönetim kurulu kararı, yabancı uyruklu kurucu üye varsa oturma belgesi hazırlanır.

Başvurma Safhası

Dernek kurulumu için Dernekler Büro Amirliği’ne müracaat edilir. Kurucu üyelerden bir kişi bu işlemi yerine getirebilir. Bulunulan ildeki Dernekler Büro Amirliğine, tüm bu evrakları eksiksiz olarak hazırladıktan sonra başvuru yapılabilir.

Tutulması Zorunlu Defterler

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Hesap Dönemi

Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

Defterlerin Ara Tasdiki

Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, elektronik ortamda tutulacak defterler hariç olmak üzere, bunları kullanmaya başlamadan önce il müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Dernek Kaç Kişi İle Kurulur?

Dernekler kuruluş aşamasında 7 kişi ile kurulur. Fakat kuruluştan sonra kurucularla birlikte en az 16 üyesi bulunmalıdır.

Dernek Ne Kadar Sürede Kurulur?

Derneklerin tescil işlemleri en fazla 10 günde tamamlanmaktadır. 

Dernek Kuruluş Maliyeti Nedir?

Derneklerin kuruluş aşamasında herhangi bir maliyeti bulunmamaktır.

Dernek Kuruluş Sermayesi Nedir?

Medeni kanun çerçevesinde herkese dernek kurma, üye olma ve üyelikten çıkma hakkı tanınmış olup bu hak bir ücrete bağlanmamıştır. Dolayısıyla dernek kurmak için belirlenmiş bir kuruluş sermayesi yoktur.

Dernek, Derneğe bağlı iktisadi işletme, Sendika, Siyasal Parti, Spor Kulübü, Federasyon ve Konfederasyon ile ilgili idari, mali ve mevzuat danışmanlığı hizmetleri için bizi arayınız!