Konfederasyon Nedir?

Dernekler Yönetmeliğinde KonKonfederasyonlar “ Dernekler tarafından oluşturulan kuruluş amaçları aynı en az üç Konfederasyonun bir araya gelmesi ile kurulan tüzel kişiliği bulunan üst kuruluşu,” olarak tanımlanır. Yönetmelikte en az üç Konfederasyonun bir araya gelmesi şartı aranırken üst sınır konulmamıştır. KonKonfederasyonlar temsilcilik dışında her ne ad altında olursa olsun, başka bir örgüt kuramazlar.

Konfederasyon Nasıl Kurulur?

Konfederasyon Kurma Başvuruları

Konfederasyonlar, kuruluş bildirimi ve eklerini, Konfederasyonun kurulacağı yerin mülki amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. Konfederasyonlar hakkında bu Dernekler Yönetmeliğinin derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.

Konfederasyon Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar

1) Kurucu federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış bir adet Konfederasyon tüzüğü,

2) Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlarca alınmış genel kurul karar örneği,

3) Kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim kurullarının karar örneği,

4) Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de bulunan Kuruluş Bildirimi

5) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten konfederasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

6) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı.

Konfederasyon Kuruluşunun İncelenmesi

Konfederasyon kuruluşu için yukarıda yer alan evrakların il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne teslim edildikten sonra evrakların incelenir. Konfederasyon kuruluş bildirimleri ve eklerinin incelenmesinde, sonucun kuruculara bildirilmesinde derneklere ilişkin hükümler uygulanır.  İncelemeden sonra Müdürlük alındı belgesi verir. Alındı belgesi ile esasında Konfederasyon tüzel kişilik kazanmış olur. Yapılacak olan 60 günlük inceleme süresi içinde herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda, Konfederasyonun kütüğe kaydı ve tescili işlemi kesinleşir. Konfederasyonlar merkezlerinin bulunduğu yerin il müdürlüğünce kütüğe kaydedilir.

Tüzüğü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen aykırılıkları veya noksanlıklarını tebligata rağmen gidermemiş dernek veya Konfederasyonlar, üst kuruluş kurucusu olamazlar.

Sona Erme

Konfederasyonların üye sayısının üçten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içinde giderilmediği takdirde haklarında kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır.

 

Dernek, Derneğe Bağlı İktisadi İşletme, Sendika, Siyasi Parti, Federasyon ve Konfederasyon kuruluşu ve bunlarla ilgili idari, mali ve mevzuat danışmanlığı hizmetleri için bizi arayınız!