Federasyon Nasıl Kurulur?

Bu yazımızda Federasyon nasıl kurulur? Federasyon kurmak için kaç dernek bir araya gelmelidir? Federasyon nedir? sorularının cevabını bulacaksanız. Federasyonla ilgili her konuda info@lilyumdanismanlik.com mail adresimize mail atabilirsiniz. Uzmanlarımız en kısa zamanda mailinize cevap verecektir.  Federasyonlar faaliyetlerini Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğine göre yürütürler. 

 

İÇİNDEKİLER

Federasyon Nedir?

Federasyonun sözlük anlamı “amaç birliği bulunan birçok örgütün, kuruluşun birleşerek oluşturduğu birlik” demektir. Dernekler Yönetmeliğinde ise Federasyonlar “ Kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelerek oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan üst kuruluş” olarak tanımlanır. Yönetmelikte en az beş derneğin bir araya gelmesi şartı aranırken üst sınır konulmamıştır. Federasyonlar temsilcilik dışında her ne ad altında olursa olsun, başka bir örgüt kuramazlar.

Federasyon Nasıl Kurulur?

Federasyon Kurma Başvuruları

Federasyonlar, kuruluş bildirimi ve eklerini, federasyonun kurulacağı yerin mülki amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar. Federasyonlar hakkında bu Dernekler Yönetmeliğin derneklerle ilgili hükümleri uygulanır.

Federasyon Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar

1) Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış bir adet federasyon tüzüğü,

2) Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği,

3) Kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği,

4) Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalanmış Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de bulunan Kuruluş Bildirimi

5) Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten federasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

6) Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı.

Federasyon Kuruluşunun İncelenmesi

Federasyon kuruluşu için yukarıda yer alan evrakların il sivil toplumla ilişkiler müdürlüğüne teslim edildikten sonra evrakların incelenir. Federasyon kuruluş bildirimleri ve eklerinin incelenmesinde, sonucun kuruculara bildirilmesinde derneklere ilişkin hükümler uygulanır.  İncelemeden sonra Müdürlük alındı belgesi verir. Alındı belgesi ile esasında federasyon tüzel kişilik kazanmış olur. Yapılacak olan 60 günlük inceleme süresi içinde herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda, federasyonun kütüğe kaydı ve tescili işlemi kesinleşir. Federasyonlar merkezlerinin bulunduğu yerin il müdürlüğünce kütüğe kaydedilir.

Tüzüğü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen aykırılıkları veya noksanlıklarını tebligata rağmen gidermemiş dernek veya federasyonlar, üst kuruluş kurucusu olamazlar.

Sona Erme

Federasyonların üye sayısının beşten aşağı düştüğü ve bu durum üç ay içinde giderilmediği takdirde haklarında kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır.

Dernek, Derneğe Bağlı İktisadi İşletme, Sendika, Siyasi Parti, Federasyon ve Konfederasyon kuruluşu ve bunlarla ilgili idari, mali ve mevzuat danışmanlığı hizmetleri için bizi arayınız!