Başvuru Formu

 1. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI

6698  Sayılı Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu’nda  (“KVKK”)  ilgili kişi  olarak tanımlanan  kişisel  veri  sahiplerine  (“Bundan  sonra  “Başvuru  Sahibi”  olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 1. Madde kapsamında “Başvuru Sahibi”’nin hakları aşağıdaki gibidir:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzletme, silinme, yok edilme veya anonym hale getirilmesi talebinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. BAŞVURU YÖNTEMİ

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu olan Lilyum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Bundan sonra LİLYUM DANIŞMANLIK olarak anılacaktır) ‘ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

LİLYUM DANIŞMANLIK ’a “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak Tablo-1’de gösterilen 1 veya 2 numaralı yöntemlerden biri ile yapılacaktır. 3, 4 ve 5 numaralı yöntemler için yapılan başvurular da bu formun çıktısını almaya gerek yoktur. Başvuru Sahibi tüm başvuru yöntemlerinde Tablo-1’deki açıklamalara dikkat etmelidir.

Tablo-1:Başvuru Yöntemleri

Yöntem

No

Başvuru Yöntemi

Başvuru Adresi

Başvuruda Olması Gereken

Zorunlu Bilgiler

1

İadeli Taahhütlü Mektup/ Noter Kanalı

Eti Mahallesi Toros Sokak No:25 B / 7 06570 Çankaya, Ankara

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuruda ad, soyad, imza, T.C. Kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası, tebligata esas adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon ve fax numarası, talep konusu bulunması zorunludur.

2

Şahsen Başvuru

Eti Mahallesi Toros Sokak No:25 B / 7 06570 Çankaya, Ankara

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuruda ad, soyad, imza, T.C. Kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası, tebligata esas adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon ve fax numarası, talep konusu bulunması zorunludur.

3

Güvenli Elektronik İmza İle İmzalanmış Elektronik Posta Yoluyla

info@lilyumdanismanlik.com

E-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuruda ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası, tebligata esas adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon ve fax numarası, talep konusu bulunması zorunludur.

5

Elektronik Posta Yoluyla

info@lilyumdanismanlik.com

Kayıtlı e-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru sahibi; LİLYUM DANIŞMANLIK’a daha önce bildirdiği ve LİLYUM DANIŞMANLIK’ın sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresi kullanılarak yapılıp yapılmadığı teyit edilerek, işbu e-posta adresi kullanılarak yapılan talepler kabul edilecektir. Başvuruda ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası, tebligata esas adresi, varsa bildirime esas

posta adresi, telefon ve fax numarası, talep konusu bulunması zorunludur.

 1. BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

Başvuru Sahibi, kişisel verilerine ilişkin talebini LİLYUM DANIŞMANLIK’a yazılı olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmesi durumunda, LİLYUM DANIŞMANLIK talebin niteliğine göre talebin LİLYUM DANIŞMANLIK’a ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde sonuçlandıracak ve Başvuru Sahibi’ ne elektronik ortamda iletecektir.

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla LİLYUM DANIŞMANLIK, Başvuru Sahibi’ nden kimlik doğrulaması için bilgi talebinde bulunabilir. LİLYUM DANIŞMANLIK ayrıca başvurunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, Başvuru Sahibi’ ne başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

LİLYUM DANIŞMANLIK talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücreti Başvuru Sahibi’ ne yansıtalabilir. (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ- Madde 7).

Başvuru Sahibi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerinin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması durumunda LİLYUM DANIŞMANLIK’ ın söz konusu başvurudan doğacak taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.