AYDINLATMA FORMU

1- GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu bilgilendirme metni, Lilyum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  (LİLYUM DANIŞMANLIK olarak ifade edilecektir)’ın “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10 ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

LİLYUM DANIŞMANLIK, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak LİLYUM DANIŞMANLIK hakkındaki bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun;

Ünvanı

:

Lilyum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Ticaret Sicil No

:

465906

Adresi

:

Eti Mahallesi Toros Sokak No:25 B / 7 06570 Çankaya, Ankara

Telefonu

:

+90 (312) 230 60 69

e-posta adresi

:

info@lilyumdanismanlik.com

3- İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

LİLYUM DANIŞMANLIK tarafından veri işlemeye konu edilen kişisel veriler aşağıdadır.

  • Kimlik Bilgisi:Ad soyadı
  • İletişim Bilgisi:Telefon no, e-mail
  • Lokasyon :Adres

4- KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, açık rızanın alınması ve ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak,  doğrudan ilgili kişinin kendisinden yazılı olarak edinilebilmekte ve otomatik şekilde işlenmektedir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

LİLYUM DANIŞMANLIK kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Yetenek, kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi.
  • Ürün / Hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

6- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARIM AMAÇLARI

6.1- Yurt İçi Aktarım

LİLYUM DANIŞMANLIK söz konusu kişisel verileri yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak ve ilgili kişilerin açık rızasını alarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

LİLYUM DANIŞMANLIK, Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, PTT şubelerine, lojistik destek hizmeti, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 5.madde kapsamında daha iyi hizmet verebilmeye yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmek için 3. kişi ve kurumlara, ilgili kişinin 6698 sayılı Kanun kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

6.2- Yurt Dışı Aktarım

LİLYUM DANIŞMANLIK kişisel verileri, e-posta hizmetlerini (yandex mail)  yurt dışından alması sebebiyle Kanunun 9(2) maddesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31.05.2019 tarih ve 2019/157 sayılı kararı ile yurt dışına aktarım şartları doğrultusunda iletişim faaliyetleri ve  işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aktarmaktadır.

7- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre LİLYUM DANIŞMANLIK’a başvurabilir. İlgili kişiler taleplerini, aşağıdaki iletişim kanallarından biri vasıtası ile LİLYUM DANIŞMANLIK’a iletebilir. Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini;

  • Yazılı olarak,
  • Güvenli elektronik imza veya mobil imza yoluyla,
  • Kişisel verisi işlenen kişi tarafından LİLYUM DANIŞMANLIK’a daha önce bildirilen ve LİLYUM DANIŞMANLIK’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirler.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.  Başvuru talepleri, “Başvuru Talep Formu” kullanılmak suretiyle yapılabilir. “Başvuru Talep Formu” na https://lilyumdanismanlik.com adresinden ulaşılabilir.

8- DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İlgili yasal mevzuat ve/veya LİLYUM DANIŞMANLIK’ın kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Bilgilendirme Metninin en güncel haline https://lilyumdanismanlik.com adresinden ulaşılabilecektir.