SİYASİ PARTİLER NE DEMEK?

Siyasi Partiler, 5703 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nda “Anayasa ve kanunlara uygun olarak; Cumhurbaşkanı, milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır.

SİYASİ PARTİLER NASIL KURULUR?

Siyasî partiler, partiye üye olma yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı tarafından kurulur. Siyasi partilerin genel merkezi Ankara’da bulunur.

KURULUŞTA İSTENİLEN BİLGİ VE BELEGELER NELERDİR?

Siyasi partiler, aşağıda belirtilen bildiri ve belgelerin, İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzel kişilik kazanırlar.

A-Bildiri Formu ve Kuruculara ait bilgi ve belgeler

Siyasi partinin adı, genel merkez adresi ile kurucuların adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, meslek veya sanatlarıyla ikametgâhlarının belirtildiği, bütün kurucular tarafından imzalanmış bildiri formu,

Kuruculara ait;

-Nüfus kayıt örnekleri,

-Adli sicil belgeleri,

-Kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasi parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameleri,

-Kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programı.

B-Parti Genel Merkez Bildirimleri

– Kongre sonuç bildirimi,
– Organ değişikliği bildirimi,
– Kongre tarihi bildirimi,
– Adres değişikliği bildirimi.

C-Parti Teşkilatlarının Bildirimleri

– Kongre sonuç bildirimi,
–  Organ değişikliği bildirimi,
–  Kongre tarih bildirimi,
–  Adres değişikliği bildirimi.

Bilgi ve belgelerin alındığı anda, İçişleri Bakanlığınca bir alındı belgesi verilir. İçişleri Bakanlığı, kuruluş bildirisi ve alındı belgesinin onaylı birer örneği ile bildiri eklerinin birer takımını üç gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile Anayasa Mahkemesine gönderir.

KONGRELERİN YAPILMASI

Dernekler Kanununun, Siyasi Parti Kanuna aykırı olmayan hükümleri, siyasi partilerin her kademedeki kongreleri için de uygulanır.

Şu kadar ki, parti tüzükleri ve yönetmelikleri, parti kongreleri için gerekli ilanın gazete ile yapılması şartını kaldırabileceği gibi, toplantı yeter sayısını ve yeter sayının sağlanamadığı hallerde birinci ve ikinci toplantı arasındaki süreyi de azaltabilir.

PARTİ ORGANLARINA GİRME VE ÇIKMA

Parti organları ve parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin; adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatlarının belirtildiği form ile ikametgâhları, nüfus cüzdanı örnekleri ve adli sicil belgeleri; o mahallin en büyük mülki amirliğine seçim veya atanmadan başlayarak onbeş gün içinde yazı ile bildirilir.

Dernek, Derneğe Bağlı İktisadi İşletme, Sendika, Siyasi Parti, Federasyon ve Konfederasyon kuruluşu ve bunlarla ilgili idari, mali ve mevzuat danışmanlığı hizmetleri için bizi arayınız!