İçişleri Bakanlığından: 
Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2006/1)
 
 
Amaç
Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, dernekler tarafından tutulması zorunlu olan Üye Kayıt Defterine yazılması gereken bilgileri ve bu defterin şeklini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Tebliğ; 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 inci maddesi ile 31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 32 nci maddesi gereğince Üye Kayıt Defterini tutmakla yükümlü olan dernekleri kapsamaktadır.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Tebliğ, 31/03/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliği’nin 102 nci maddesine göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;
a) Yönetmelik: 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğini,
b) Dernek: 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre kurulan dernekleri,
c) Defter: Dernekler Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin (a) bendinin (2) nci alt bendi gereğince dernekler tarafından tutulan Üye Kayıt Defterini,
d) Yerleşim yeri: Bu Tebliğ ve Dernekler Yönetmeliği ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan “yerleşim yeri” ibareleri ikametgâh adresini
ifade eder.
Defterde bulunması zorunlu bilgiler
Madde 5 — Yazılı olarak yapılan üyelik başvurusu üzerine, dernek yönetim kurulunca başvurusu kabul edilen gerçek kişi üyenin; adı soyadı, T.C. kimlik numarası, tabiiyeti, anne adı, cinsiyeti, üyeliğe giriş ve üyelikten çıkış tarihlerinin deftere yazılması zorunludur. Ayrıca, mesleği, yerleşim yeri ve e-mail adresi de deftere yazılabilir. Üyeler arasında yabancı kişilerin bulunması halinde T.C. kimlik numarası satırına, varsa kişinin tabiiyetinde bulunduğu ülkenin vatandaşlık numarası ve benzeri bilgiler yazılır.
Dernek üyeleri arasında tüzel kişi veya yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kâr amacı gütmeyen kuruluş bulunması halinde; tüzel kişinin üyeliğe giriş ve üyelikten çıkış tarihleri, defterin adı ve soyadı satırına tüzel kişinin unvanı, T.C. kimlik no satırına varsa vergi kimlik numarası, tabiiyeti satırına tüzel kişinin merkezinin bulunduğu ülkenin adı, mesleği satırına tüzel kişinin hukuki statüsü (dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kuruluş, limited/anonim şirket vb.) yazılır. Ayrıca, yerleşim yeri ve e-mail adresi de deftere yazılabilir.
Defterin şekli ve doldurulması isteğe bağlı bilgiler
Madde 6 — Dernekler, bu defteri ekte gösterilen örneğe uygun olarak tutarlar. Ancak, dernek üyelerinin ödedikleri aidat miktarlarının defterin ilgili bölümüne aylık veya yıllık olarak yazılması, açıklama bölümünün doldurulması ve üyelerin vesikalık fotoğraflarının bu deftere yapıştırılması zorunlu değildir. Varsa, üyeliğe giriş aidatları açıklama bölümüne yazılabilir.
Defter, ekte gösterilen örneğe uygun olmak şartıyla her bir üyeye karşılıklı iki sayfa ayrılarak üye aidatı tahsilatı bölümü ikinci sayfada devam ettirilebilecek şekilde veya her bir üye için ekte gösterildiği gibi tek bir sayfa olmak üzere kullanılabilir.
Diğer hükümler
Madde 7 — Dernekler, halen kullanmakta oldukları defterlerini, kullanılan defter bitinceye kadar kullanabilirler. Ancak, bu Tebliğ gereğince kaydı zorunlu olan bilgilerin defterin uygun satır veya sütunlarına yazılması şarttır.
Ekte gösterilen örneğe uygun olmayan defterler, dernekler birimleri ve noterler tarafından onaylanmaz.
Uygulanacak hükümler
Madde 8 — Bu Tebliğ; derneklerin şubeleri, derneklerin oluşturdukları federasyon ve federasyonların oluşturdukları konfederasyonlar, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şubeleri hakkında da uygulanır.
Yürürlük
Madde 9 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 — Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
 

Dernek, Derneğe bağlı iktisadi işletme, Sendika, Siyasal Parti, Spor Kulübü, Federasyon ve Konfederasyon ile ilgili idari, mali ve mevzuat danışmanlığı hizmetleri için bizi arayınız!