2005/2 Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri
İçişleri Bakanlığından: 
Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı,Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/2)
 
MADDE 1 — 28/5/2005 tarihli ve 25828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Dernekler Tarafından Bastırılacak Alındı, Ayni Yardım Teslim ve Ayni Bağış Alındı Belgeleri ile Gider Makbuzları Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan “Alındı ve teslim belgelerinin her serisine 0000001’den başlayarak 1000000’e kadar (1000000 dahil) sıra numarası verilir.” hükmü, “Alındı ve teslim belgelerinin her serisine 000001’den başlayarak 500000’e kadar (500000 dahil) sıra numarası verilir.” şeklinde, 6 ncı maddesinde yer alan “0000001” ibaresi “000001” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 — Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin başlığı “Diğer hükümler” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Yönetmelik ekinde örneği gösterilen Ayni Yardım Teslim Belgesi veya Ayni Bağış Alındı Belgelerinde mal ve hizmetlerin rayiç bedelleri gösterilebilir.”
MADDE 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 — Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Dernek, Derneğe bağlı iktisadi işletme, Sendika, Siyasal Parti, Spor Kulübü, Federasyon ve Konfederasyon ile ilgili idari, mali ve mevzuat danışmanlığı hizmetleri için bizi arayınız!